Keski-Suomen Meniere-yhdistyksen säännöt

1 §

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Meniere-yhdistys. Sen kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alueena on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Yhdistys on Suomen Meniere-liiton jäsen.

2 §

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistys toimii toiminta-alueensa Menieren tautia sairastavien, heidän omaistensa sekä muiden ko. sairaudesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja rohkaista Menieren tautia sairastavia säilyttämään yhteiskunnallisen tasa-arvo olemalla heidän etu- ja palvelujärjestönsä sekä aktivoimalla jäseniä omatoimiseen kuntoutus- ja harrastustoimintaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Toimii yhteistyössä sairautta lähellä olevien yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa
2. Tukee mahdollisuuksiensa mukaan Menieren taudin tutkimusta yhteistyössä oman liittonsa kanssa
3. Harjoittaa tarkoituksenmukaista valistus- ja tiedotustoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
4. Tekee esityksiä ja aloitteita yhteistyössä oman liittonsa kanssa Menieren tautia sairastavien terveydenhoidosta ja lääkinnällisten epäkohtien
korjaamiseksi
5. Toimii yhteistyössä kunnallisten ja seurakunnallisten viranomaisten kanssa
6. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä paikallisia kerhoja jäsentensä sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
2. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta
3. Perustaa rahastoja
4. Harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
5. Järjestää yleisötilaisuuksia
6. Toimeenpanna arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan
7. Anoa kunnilta ja muilta julkisyhteisöiltä taloudellista tukea toiminnalleen

3 §

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä Menieren tautia sairastavat sekä muut henkilöt, jotka hyväksyvät nämä säännöt ja haluavat edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä sellaisia henkilöitä tai rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla joko vuotuis- tai ainaisjäsenmaksun.

Jokainen varsinainen jäsen sekä kannattajajäsen maksaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan kullekin jäsenryhmälleen vahvistaman jäsenmaksun. Hallituksen tulee pitää jäseneksi hyväksytyistä jäsenluetteloa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jota on kannattanut 2/3 annetuista äänistä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen ja hengen vastaisesti. Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.

4 §

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin kalenterivuotena maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Määrätään päättynyttä tilikautta seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus kullekin eri jäsenryhmälle
9. Käsitllään ja vahvistetaan hallituksen kokoukselle esittämä päättynyttä tilikautta seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka toimii samalla myös yhdistyksen puheenjohtajana
11. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallitukseen kolme (3) jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) varajäsentä. Erovuoroiset jäsenet on mahdollista valita uudelleen.
12. Valitaan liittokokousedustajat
13. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan tilivuoden hallintoa ja tilejä
14. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
15. Kokouksen päättäminen

Jäsenen, joka haluaa esitää asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe- mutta ei äänioikeutta. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yksi (1) ääni. Jäsen voi edustaa valtakirjalla kokouksessa enintään kahta (2) muuta jäsentä.

Päätökset kokouksessa tehdään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Henkilövaaleissa käytetään suljettua äänestystä sitä vaadittaessa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee tuloksen avoimessa äänestyksessä se mielipide, mihin puheenjohtaja on yhtynyt ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

5 §

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäseniä ovat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) toimikautta kolmen jäsenen ollessa vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen erovuoro määrätään arvalla. Varajäsenet valitaan vuosittain. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan tai on muuten estynyt hoitamaan tehtäväänsä, valitsee lähinnä seuraava varsinainen tai ylimääräinen yhdistyksen kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan ollessa estyneenä, sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeen mukaan muitakin toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on kaikille hallituksen jäsenille toimitettu ja kokouksessa on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Henkilövaaleissa sitä erikseen vaadittaessa käytetään suljettua äänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan mielipide ja suljetussa äänestyksessä arpa. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Hallitus on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen toiminnasta ja talouden hoidosta.


Hallituksen tehtävänä on lisäksi:

1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2. Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4. Ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat asiat lukuunottamatta kunniajäsenyyttä
5. Pitää jäsenluetteloa
6. Valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuudenhoitoa
7. Esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain vuosikertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma samoin kuin tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
8. Edustaa yhdistystä toiminta-alueensa puitteissa
9. Valita yhdistykselle mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt tai työryhmät
10. Suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen edellyttämät tehtävät

6 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 §

TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Jäsenmaksut sekä lahjoituksista ja avustuksista tai omista aktiviteeteista saamansa tulot yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille päättynyttä tilikautta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa viimeistään seuraavan helmikuun 15. päivänä.

8 §

ERITYISET SÄÄNNÖKSET

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille yhdistyksen vuosikokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Muutosehdotuksia sääntöihin voivat tehdä sekä hallitus että yhdistyksen jäsenet. Hallituksen ulkopuolelta tulevat muutosehdotukset on perusteluineen kirjallisesti jätettävä hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen omaisuus on luovutettava purkamispäätöksessä mainitulla tavalla käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoitusta ja yhdistyksen arkisto on luovutettava Suomen Meniere-liitolle. Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.